Contoh : Surat Keputusan

KEPUTUSAN KETUA STIE KAMPUS UNGU

No.: 28/SK/STIE-KU/2006

tentang

PENGANGKATAN PENASIHAT AKADEMIK

Ketua STIE KAMPUS UNGU

Menimbang :

a. Untuk mengefektifkan upaya peningkatan mutu hasil belajar mahasiswa perlu dilakukan pembinaan dan bimbingan kepada setiap mahasiswa.

b. Untuk melakukan pembinaan dan bimbingan bagi setiap  mahasiswa, perlu diangkat penasihat akademik.

c.  Para dosen yang namanya terdapat dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk tugas-tugas tersebut.

Mengingat:

a. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Gideon No.   014/SK/YLPG/84 tentang Pengangkatan Ketua STIE Kampus Ungu

b. Statuta STIE Kampus Ungu tertanggal 19 Februari 1985

Memutuskan

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat para dosen yang namanya tercantum tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Penasihat Akademik.

Kedua : Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Penasihak Akademik bertanggung jawab kepada Pembantu Ketua I.

Ketiga :   Segala sesuatu yang berhubungan dengan pengangkatan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata kemudian hari terdapat perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di     : Jakarta

Pada tanggal      : 20 Februari 2007

Ketua STIE Kampus Ungu

Drs. Tony Waworuntu

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA STIE KAMPUS UNGU

No.: 28/SK/STIE-KU/2006

Daftar Nama Dosen Penaihat Akademik STIE-KU

  1. Drs. Yopy Kameo
  2. Drs. Jootje Paseki
  3. Drs. Anselmus Habin
  4. Drs. Lamuddin Finoza

Ditetapkan di     : Jakarta

Pada tanggal      : 20 Februari 2007

Ketua STIE Kampus Ungu

Drs. Tony Waworuntu