Category: Contoh Surat KeputusanContoh : Surat Keputusan

KEPUTUSAN KETUA STIE KAMPUS UNGU

No.: 28/SK/STIE-KU/2006

tentang

PENGANGKATAN PENASIHAT AKADEMIK

Ketua STIE KAMPUS UNGU

Menimbang :

a. Untuk mengefektifkan upaya peningkatan mutu hasil belajar mahasiswa perlu dilakukan pembinaan dan bimbingan kepada setiap mahasiswa.

b. Untuk melakukan pembinaan dan bimbingan bagi setiap  mahasiswa, perlu diangkat penasihat akademik.

c.  Para dosen yang namanya terdapat dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk tugas-tugas tersebut. Baca lebih lanjut


Isi surat keputusan :

Surat Keputusan berisi tiga hal pokok, yaitu konsiderans, desideratum dan diktum.

Konsiderans

Konsiderans adalah bagian surat keputusan yang berisi hal-hal yang menjadi pertimbangan pembuatan surat keputusan. Yang dimuat dalam konsiderans adalah nama undang-undang, keputusan terdahulu, peraturan, usul, dan saran yang dirinci kedalam sub topik menimbang, mengingat, membaca, mendengar dan memperhatikan.

Keberadaan konsiderans bagi sebuah surat keputusan bersifat wajib karena dalam konsiderans itulah tertera landasan hukum (statuta) setiap surat keputusan. Isi konsiderans minimal dua, maksimal lima. Dari kelima sub topik tersebut diatas, yang paling penting dan harus dipakai dalam setiap keputusan adalah sub topik menimbang dan mengingat. Baca lebih lanjut